POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 03.11.2023 

 
 
 
Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. 
Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal. 
 
1. CINE SUNTEM NOI ? 
 
Colegiul Medicilor Ialomița (în continuare ”Noi” sau ”Colegiul”) a luat naştere în mod legal în luna iunie 1997, în temeiul Legii nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.
În momentul actual, activitatea organizaţiei este reglementată în principal prin Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii si Statutul CMR. 
Colegiul este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată.
Colegiul are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni. Atribuţiile Colegiului nu pot fi exercitate de nici o altă asociaţie profesională, de asemenea, Colegiul nu se poate substitui organizaţiilor patronale sau sindicale şi în îndeplinirea atribuţiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevăzute de lege.
 
Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului social: localitatea Slobozia, str. Lacului nr. 36, cod poştal 920012, județul Ialomița.
Adresă de e-mail: colmedialomita@yahoo.com    
Nr. de tel./fax: 0243.233.304
 
2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?
 
Colegiul, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate - candidați care aplică pentru posturile disponibile, angajați, medici care profesează în județul Ialomița, reprezentanți ai partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Colegiul și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta. 
 
Datele cu caracter personal sunt:
prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
exacte și actualizate în termen;
păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 
3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ? 
 
În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, prelucrăm următoarele tipuri de date: date de identitate din C.I./pașaport (nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr C.I./pașaport, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu), date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon), date din acte de stare civilă, date privind formarea profesională (ex.: diplome, studii, date din CV etc.), date privind situația familială sau medicală (ex.: cazuri de deces în familie pentru acordarea beneficiilor oferite conform legii, prelucrări ale concediilor medicale etc.)
 
Se pot contacta reprezentanții Colegiului în mod direct - prin telefon, fax sau prin E-mail, accesând numerele de telefon, fax sau adresa de E-mail indicate pe pagina principală (https://il.colmed.ro/) sau la secțiunea ”Contact” de pe website-ul Colegiului (https://il.colmed.ro/node/1). 
De asemenea, se pot contacta în mod direct reprezentanții celorlalte colegii județene din țară, folosind datele de contact (numerele de telefon) indicate la secțiunea ”Articole recente” – ”Colegii județene” (https://il.colmed.ro/node/24)      
 
Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii, inclusiv organizarea de cursuri, conferințe și alte evenimente de formare profesională în domeniul medical sau activități în legătură cu aceasta, și a contractelor de donație/sponsorizare/mecenat în care Colegiul are calitatea de Beneficiar - prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de E-mail, nr. de telefon. 
 
Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri. 
 
Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing (precum Newsletter-uri). 
 
 
 
4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?
 
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:
pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin prin prisma legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de medic, dar și prin prisma celorlalte dispoziții legale aplicabile (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
încheierii și executării diferitelor contracte; 
în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, etc.);
în scopul intereselor legitime urmărite de Colegiu (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Colegiului în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).
 
5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?
 
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).
 
6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?
 
Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:
Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Colegiului în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Colegiului care ne oferă servicii de găzduire web (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), de dezvoltare website (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), mentenanță website (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), marketing online (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul) și comunicare de marketing (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul).
Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.
 
Datele cu caracter personal prelucrate de Colegiu nu sunt transferate de către acesta (direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi) în afara României sau Spațiului Economic European.
 
7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM ?
 
Colegiul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. 
Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal. 
 
8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ ?
 
Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:
Dreptul de acces; 
Dreptul de rectificare; 
Dreptul la ștergere;
Dreptul la restricționarea prelucrării;
Dreptul la portabilitate;
Dreptul la opoziție a prelucrării;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.
 
Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin telefon/fax (la nr. 0243.233.304) sau E-mail la adresa: colmedialomita@yahoo.com  prin poștă sau curier la adresa: Slobozia, str. Lacului nr. 36, cod poştal 920012, județul Ialomița, România.